bảng nhóm

bảng nhóm

Ly khai bất thành, nhóm Big Six chờ bị trừ điểm, bồi thường kinh hoàng cho ESL【bảng nhóm】:Đối diện v